مقالات

ﺧﻮاص درمانی و ﻓﻮاﯾﺪ ﯾﺎﻗﻮت

ارگو  ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ﺧﻮاص درمانی و ﻓﻮاﯾﺪ ﯾﺎﻗﻮت
آوﯾﺨﺘﻦ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﺮ ﮔﺮدن ، ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن در ﺑﺪن ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺳﮑﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

آوﯾﺨﺘﻦ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﺮ ﮔﺮدن ، ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن در ﺑﺪن ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺳﮑﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک و واﮔﯿﺮ دار ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﮐﺴﯽ داﺋﻤﺎ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ و ﺷﮑﻮه ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﺐ و درآﻣﺪش روﻧﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. این گوهر ﺷﺠﺎﻋﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ کرده و همچنین ﻧﻤﺎد ﺷﺎﻧﺲ، وﻓﺎداری، ﺛﺮوت و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ﯾﺎﻗﻮت ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ، ﻋﺸﻖ ورزی و آراﻣﺶ در ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد. این گوهر ضد اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ است و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻣﺤﺒﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ زوﺟﯿﻦ می گردد، ﺑﺮای دﺧﺘﺮان دم ﺑﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽ آورد.

ﻏﻢ را از ﺷﻤﺎ دور می کند و ﺷﺎدی را به ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد. از اﯾﻦ رو ﯾﺎﻗﻮت را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﺎداﺑﯽ و آراﻣﺶ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. این گوهر ﺳﺒﺐ ﺟﺬب اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪن در ﺟﻤﻊ و ﺿﺪ ﻃﻠﺴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
فواید یاقوت 2
یاقوت ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻧﺮژی ﺑﻮده و ﻧﯿﺮوی ﭘﺎک ﺳﺎزی و ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارد. ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻔﯿﺪ و اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﯾﺖ و آرام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺻﺮع، رﻋﺸﻪ، ﺳﺮدردﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﯿﮕﺮن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. هچنین ﺑﺮای درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺛﺮی دارد. یاقوت ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ دردﻫﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ و ﻣﻔﺼﻠﯽ، دردﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺮس ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارد. از این گوهر می توان ﺑﺮای رﻓﻊ ﺟﻮش ﻫﺎی ﺻﻮرت و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺷﻮره ﺳﺮ استفاده کرد و ﺑﺮای درﻣﺎن ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و درﻣﺎن ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﻧﻘﺶ ﯾﺎﻗﻮت در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ، ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه، درد ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده و در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﺑﺎروری و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﺎﻗﻮت ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﺳﺖ.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.